User agent %
haproxy/httpchk 86.29
Mozilla/5.0 5.68
check_http/v1.4.15 2.93
check_http/v2.2 2.18
check_http/v1.4.14 0.94
check_http/v1944 0.30
MSIE 6.0 0.22
MSIE 7.0 0.19
bingbot/2.0 0.15
SemrushBot/3~bl 0.13
Others 0.99