User agent %
haproxy/httpchk 89.48
Mozilla/5.0 4.21
check_http/v1.4.15 2.24
check_http/v2.2 1.99
check_http/v1.4.14 0.65
check_http/v1944 0.21
MSIE 6.0 0.15
MSIE 7.0 0.13
bingbot/2.0 0.10
SemrushBot/3~bl 0.09
Others 0.74